top of page

Exclusieve licentie

Dit is de Exclusieve Overeenkomst (de "Overeenkomst").

Het volgende bevat de materiële voorwaarden met betrekking tot DAMON ("Producer", "ik", "wij" of dergelijke) die bepaalde opname(s) produceert die de muzikale uitvoering van Licentiehouder ("Artiest", "u" , "uw", of iets dergelijks). In het geval dat het aantal master-opnamen hieronder niet meer is dan één (1), dan zullen alle verwijzingen naar "Masters" hieronder worden gelezen en geacht te verwijzen naar één (1) "Master". Voor goede en waardevolle overweging (waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij wordt bevestigd), komen de partijen hierbij het volgende overeen:

 1. Productverbintenis: Producent zal één (1) muziekcompositie produceren met de titel "Sample Track Title" (de "Compositie") die de door de Artiest uitgelichte uitvoering belichaamt van een nog te betitelen masteropname (de "Master") voor levering aan de Artiest voor , onder andere exploitaties, de productie en distributie van platen. Om twijfel te voorkomen: de compositie die door de producent is geleverd om de master te maken, wordt uitsluitend behouden en eigendom van de producent als een reeds bestaande compositie, en de compositie die hieronder door de artiest is gemaakt, is een afgeleide. Het grondgebied van deze overeenkomst is het Universum. Artiest erkent de bevredigende levering, ontvangst en acceptatie van de Master.

 2. Rechten: De Master (met uitdrukkelijke uitsluiting van de onderliggende muzikale compositie) wordt vanaf het begin van de creatie beschouwd als een "werk gemaakt voor verhuur" voor Artiest (of door Artiest aangewezen personen) in de zin van de Auteurswet van 1976 (Titel 17, USC ). Als wordt vastgesteld dat een Master niet in aanmerking komt, wordt die Master, samen met alle rechten daarin (inclusief de auteursrechten op de geluidsopname maar exclusief de onderliggende muziekcompositie), hierbij geacht te zijn overgedragen aan de Artiest. Behoudens de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst, heeft de Artiest het enige en exclusieve recht voor altijd en in het hele universum, inclusief maar niet beperkt tot: (i) om de Master te vervaardigen, te adverteren, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te vervreemden, en daarvan afgeleide producten op welke manier dan ook of via welke media dan ook op voorwaarden en onder dergelijke handelsmerken, zoals de Artiest ervoor kiest, of, naar eigen goeddunken van de Artiest, om daarvan af te zien; (ii) om de Master in het openbaar uit te voeren en de openbare uitvoering daarvan toe te staan op elke nu of in de toekomst bekende methode; en (iii) om de audioprestaties van de Producent op te nemen in een audiovisuele productie ("Video"). Niettegenstaande het voorgaande, heeft de artiest (of zijn vertegenwoordigers) niet het recht om bewerkingen/wijzigingen aan de compositie van de producent aan te brengen; geen recht om de compositie van de Producer te gebruiken behalve de Master; en geen recht om de compositie van Producer te gebruiken op een manier die enige vorm van goedkeuring impliceert.

 3. Vergoeding: Artiest betaalt de Producent een niet-restitueerbare, niet-terugvorderbare vergoeding ten bedrage van tweehonderdnegenennegentig komma negenennegentig, $ 299,99 USD (de "vergoeding"). De Vergoeding is verschuldigd bij de volledige uitvoering van deze overeenkomst.

 4. Gecontroleerde composities: Als een selectie of muzikale compositie, of een deel daarvan, opgenomen in de Masters hieronder geheel of gedeeltelijk is geschreven of gecomponeerd door Producer, alleen of in samenwerking met anderen, of eigendom is van of gecontroleerd wordt, geheel of in deel, direct of indirect, door Producer of een persoon, bedrijf of bedrijf waarin Producer een direct of indirect belang heeft, dan wordt een dergelijke selectie en/of muzikale compositie hierna een "Gecontroleerde Compositie" genoemd. Producent stemt er hierbij mee in om, voor zover van toepassing, aan de Artiest of door de Artiest aangewezen personen, mechanische licenties (inclusief, zonder beperking, mechanische licenties voor "eerste gebruik") en andere licenties met betrekking tot elke gecontroleerde compositie die onderworpen is aan dezelfde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op selecties en muziekcomposities die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, zijn geschreven, gecomponeerd, eigendom zijn van of worden beheerd door de artiest, die zijn belichaamd op de master of een opname die is opgenomen onder deze overeenkomst. Voor die licentie betaalt de artiest bij verkoop in de Verenigde Staten en Canada mechanische royalty's van honderd procent (100%) van het wettelijke minimumtarief, zonder beperking van dat tarief voor albums en/of EP's. Voor licenties buiten de Verenigde Staten en Canada is het mechanische royaltytarief het tarief dat geldt voor de hele sector in het betreffende land op de datum waarop deze overeenkomst is aangegaan. De Producent verleent de Artiest hierbij een licentie om Gecontroleerde Composities te reproduceren die zijn belichaamd op de Master die hieronder is geproduceerd, in synchronisatie met en in tijdsrelatie met visuele beelden van de uitvoeringen van de Artiest in zogenaamde promotionele "videoprogramma's", op royaltyvrije basis en in zo -commerciële "videoprogramma's" genoemd, met dien verstande dat de producent recht heeft op het pro-rata aandeel van de producent in eventuele royalty's die aan dergelijke commerciële "videoprogramma's" kunnen worden toegeschreven. Op verzoek van de Artiest zal de Producent alle door de Artiest, indien van toepassing, vereiste documenten uitvoeren of ervoor zorgen dat de uitgever die door de Producent is aangewezen, het doel van deze paragraaf uitvoeren en aan de Artiest bezorgen, voor zover van toepassing.

 5. Publicatierechten: Met betrekking tot de publicatierechten en het eigendom van de onderliggende compositie belichaamd in de Master, erkennen de Artiest en de Producent hierbij en gaan ze ermee akkoord dat de onderliggende compositie als volgt eigendom zal zijn van/onder hen zal worden verdeeld:

  - Licentiehouder, bezit 50% van de publicatierechten.

  - Damon Illes, bezit 50% van de publicatierechten.

 6. Krediet en gelijkenis: De artiest heeft het recht om de door de producent goedgekeurde naam, goedgekeurde beeltenis en ander goedgekeurd identificatie- en goedgekeurd biografisch materiaal met betrekking tot de producent te gebruiken en anderen toe te staan deze te gebruiken voor handelsdoeleinden en anderszins zonder beperking, uitsluitend in verband met de Masters die hieronder zijn opgenomen. . De Artiest zal de Producer crediteren (of laten toekennen) op (i) labels en liner notes van de Master, indien van toepassing, (ii) in alle configuraties (inclusief in toepasselijke metadata) afgeleid van de Master, (iii) in alle handels- en consumentenadvertenties, inclusief Billboard Magazine-stripadvertenties, die uitsluitend betrekking hebben op de Masters hieronder, die een kwart (1/4) pagina of groter zijn, rechtstreeks door de artiest geplaatst en verschijnen in zogenaamde "landelijke " vakbladen in de Verenigde Staten. De Artiest zal ervoor zorgen dat de Producent correct wordt gecrediteerd en de Artiest zal alle bewijzen controleren op de juistheid van de credits, en zal eventuele fouten met betrekking tot de credits van de Producer herstellen. Een dergelijk krediet zal de substantiële vorm hebben: "Geproduceerd door DAMON".

 7. Garanties, verklaringen en vrijwaring:

  1. Producent garandeert en verklaart dat hij het volledige recht en vermogen heeft om deze overeenkomst aan te gaan, en dat hij niet onder enige handicap, beperking of verbod valt met betrekking tot de toekenning van rechten hieronder. Producent garandeert dat de productie, verkoop, distributie of andere exploitatie van de Masters hieronder geen inbreuk zal maken op of in strijd zal zijn met enig gemeen recht of statutair recht van een persoon, bedrijf of bedrijf; inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele rechten, auteursrechten en recht(en) op privacy en publiciteit en vormt geen smaad en/of laster. Artiest garandeert en verklaart dat hij het volledige recht en vermogen heeft om deze overeenkomst aan te gaan, en dat hij niet onder enige handicap, beperking of verbod valt met betrekking tot de toekenning van rechten hieronder. Artiest garandeert dat de productie, verkoop, distributie of andere exploitatie van de Masters hieronder geen inbreuk zal maken op of inbreuk zal maken op enig gemeen recht of wettelijk recht van een persoon, bedrijf of bedrijf; inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele rechten, auteursrechten en recht(en) op privacy en publiciteit en vormt geen smaad en/of laster. Ondanks het voorgaande aanvaardt Producer geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot elementen die door Artist aan de Masters zijn toegevoegd, en Artist vrijwaart Producer voor dergelijke elementen. De producent garandeert dat hij geen auteursrechtelijk beschermd materiaal of geluidsopnamen van een andere persoon, firma of onderneming (hierna "eigenaar" genoemd) zal "samplen" (zoals die term in de opname-industrie gewoonlijk wordt begrepen) zonder eerst op de hoogte te zijn gesteld Artiest en het verkrijgen van toestemming van de Artiest. Artiest is niet verplicht het gebruik daarvan goed te keuren; indien goedgekeurd, vormt elke betaling in verband daarmee, inclusief eventuele bijbehorende juridische goedkeuringskosten, echter extra opnamekosten en -uitgaven en komt deze voor rekening van de Artiest. Kennis van de Artiest dat er "samples" zijn gebruikt door de Producent, die niet bevestigend door de Producent aan de Artiest zijn bekendgemaakt, zal de aansprakelijkheid voor inbreuk op of schending van de rechten van een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van eender welke zo'n "sample" van producer tot artiest. Op verzoek van de Artiest zal de Producent meewerken aan alle zaken met betrekking tot "sampling" die hieronder kunnen voorkomen. De partijen erkennen dat Producer geen "samples" heeft opgenomen in de Master hieronder.

  2. Artiest stemt er hierbij mee in dat Producer geen garanties of beloften heeft gedaan dat de Master past bij het specifieke creatieve gebruik of muzikale doel bedoeld of gewenst door de Artiest. De Master, de geluidsopname en de daarin belichaamde Compositie worden aan de Artiest geleverd "zoals ze zijn" zonder garanties van enige vorm van geschiktheid voor een bepaald doel. De Artiest erkent verder en stemt ermee in dat de door de Producent geproduceerde Compositie eerder op niet-exclusieve basis in licentie is gegeven aan derden. Door Producer verleende licenties die aan deze overeenkomst voorafgaan, blijven van kracht en worden niet beïnvloed door deze overeenkomst. Artiest ziet af van alle claims tegen Producer voor reeds bestaande licenties voor de Compositie. Artiest stemt er verder mee in dat Artiest geen claims zal indienen tegen de derde licentiehouders voor hun niet-exclusieve gebruik van de Compositie.

  3. Partijen hierbij zullen elkaar schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten, verliezen, schade of uitgaven van derden die feitelijk worden opgelopen door de niet-in gebreke blijvende partij en zullen de niet-in gebreke blijvende partij vrij, veilig en onschadelijk tegen en van alle claims, rechtszaken, eisen, kosten, aansprakelijkheden, verlies, schade, vonnissen, terugvorderingen, kosten en uitgaven; (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van externe advocaten), die gemaakt of gebracht, betaald of gemaakt kunnen worden als gevolg van een schending of claim van schending van de garanties en verklaringen hieronder door de in gebreke blijvende partij, hun agenten, erfgenamen, opvolgers , rechtverkrijgenden en werknemers, die zijn teruggebracht tot een definitief oordeel; op voorwaarde dat de niet-nalatige partij, voorafgaand aan het definitieve oordeel, voortvloeit uit een schending van enige verklaringen of garanties van de in gebreke blijvende partij die in deze overeenkomst zijn opgenomen of uit het niet nakomen door een in gebreke blijvende partij van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, de niet-in gebreke blijvende partij de in gebreke blijvende partij onmiddellijke schriftelijke kennisgeving van alle claims en het recht om op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging met een raadsman van haar keuze. Artiest heeft in geen geval het recht om een gerechtelijk bevel of enige andere billijke genoegdoening te vragen voor enige schending of niet-naleving van enige bepaling van deze overeenkomst.

 8. Diversen: Deze overeenkomst is aangegaan in de Savaneta AW en de geldigheid, interpretatie en rechtsgevolgen van deze overeenkomst worden beheerst door de wetten van de Savaneta AW die van toepassing zijn op contracten die volledig binnen die staat zijn aangegaan en uitgevoerd. Alleen de rechtbanken van Savaneta AW, Savaneta AW (staat en federaal) zijn bevoegd voor eventuele controverses met betrekking tot deze overeenkomst en de partijen stemmen hierbij in met de jurisdictie van genoemde rechtbanken. Alle kennisgevingen, verklaringen en betalingen die hieronder naar een partij moeten worden verzonden, moeten aan die partij worden gericht op het toepasselijke adres dat op de eerste pagina van dit document wordt vermeld of op een ander adres dat van tijd tot tijd schriftelijk door de betreffende partij wordt opgegeven. Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te zijn en zullen hetzij persoonlijk worden bezorgd (met een schriftelijke ontvangstbevestiging van een dergelijke bezorging), hetzij aangetekend of per aangetekende post, ontvangstbewijs gevraagd, alle kosten vooraf betaald, behalve dat verklaringen per gewone Amerikaanse post kunnen worden verzonden. Tenzij hierin anders is bepaald, worden kennisgevingen die in overeenstemming met het voorgaande zijn afgeleverd, geacht te zijn gegeven wanneer ze persoonlijk zijn afgeleverd, of vijf (5) dagen na verzending per post, met dien verstande dat kennisgevingen van adreswijziging pas van kracht worden na daadwerkelijke ontvangst. Waar goedkeuringen vereist zijn, zal dergelijke goedkeuring of toestemming niet op onredelijke gronden worden onthouden en de partijen erkennen en komen overeen dat bevestigingen/antwoorden per e-mail voldoende zijn. Producent heeft geen recht op geld in verband met de Master(s) anders dan specifiek hierin vermeld. De producent heeft het recht om deze overeenkomst over te dragen aan een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde onderneming, of een persoon of entiteit die een aanzienlijk deel van de aandelen of activa van de producent bezit of verwerft, op voorwaarde dat de producent secundair aansprakelijk blijft. De artiest mag geen van de rechten of verplichtingen van de artiest hieronder overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent en een dergelijke vermeende overdracht is van meet af aan nietig. Beide partijen komen overeen en erkennen dat deze overeenkomst (a) bindend zal zijn voor en ten goede zal komen aan de partijen hierbij en hun respectieve opvolgers, toegestane rechtverkrijgenden, erfgenamen, nalatenschappen, beheerders en executeurs; (b) belichaamt de enige en volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot, en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken tussen hen met betrekking tot het onderwerp hiervan; en (c) mag alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke akte die door alle partijen is ondertekend. Een verklaring van afstand door een van de partijen van enige bepaling van deze overeenkomst in geen enkel geval wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand voor de toekomst. Alle rechtsmiddelen, rechten, verbintenissen en verplichtingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen, zijn cumulatief en geen van hen beperkt enig ander rechtsmiddel, recht, verbintenis of verplichting van een van de partijen. Elke schending door een van de partijen wordt niet als materieel beschouwd tenzij de niet-overtredende partij binnen dertig (30) dagen (of vijftien (15) dagen voor het niet betalen van verschuldigde bedragen) nadat de niet-overtredende partij kennis heeft genomen van een dergelijke schending, de niet-overtredende partij schriftelijk kennisgeving hiervan aan de overtredende partij met vermelding van de aard van de schending en de overtredende partij slaagt er niet in om een dergelijke schending, indien van toepassing, te verhelpen binnen dertig (30) dagen (15 dagen met betrekking tot betalingen) na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, of binnen een redelijke termijn daarna indien een dergelijke inbreuk kan niet binnen dertig (30) dagen worden verholpen. Bij het aangaan van deze overeenkomst en het verlenen van diensten op grond hiervan, heeft en zal Artiest de status hebben van een onafhankelijke contractant en niets hierin zal Artiest beschouwen of vormen als agent of werknemer van de Producent. DE KUNSTENAAR BEGRIJPT DAT DE KUNSTENAAR HET RECHT HEEFT OM HET ADVIES VAN EEN ONAFHANKELIJKE ADVOCAAT TE WINNEN OVER HAAR RECHTEN, DE BEPALINGEN HIERVAN EN DE RAADZAAMHEID OM DEZE WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST UIT TE VOEREN. VERDER ERKENT DE KUNSTENAAR DAT DE PRODUCENT DE KUNSTENAAR DE GELEGENHEID HEEFT GEGEVEN OM HET ADVIES VAN EEN ONAFHANKELIJKE ADVOCAAT IN TE VRAGEN EN DE KUNSTENAAR ERKENT DAT DE KUNSTENAAR DEZE OVEREENKOMST VRIJWILLIG UITVOERT NA OVERLEG MET DE ONAFHANKELIJKE ADVOCAAT OF DE OPZETTELIJK BESLUIT GEEN ADVIES TE WINNEN AAN EEN ONAFHANKELIJKE ADVOCAAT.

  Deze overeenkomst kan worden uitgevoerd via fax en in twee of meer tegenhangers, die elk als een origineel worden beschouwd, maar die allemaal één instrument vormen. Bovendien zal een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst, verzonden per fax, digitale handtekening of gescand in een afbeeldingsbestand en verzonden via e-mail, voor alle doeleinden worden behandeld alsof het is afgeleverd met een originele handmatige handtekening van de partij wiens handtekening daarop verschijnt en is bindend voor die partij alsof er een origineel ondertekend document is afgeleverd.

bottom of page